การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยาและโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :