อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นซูดุกุ สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นซูดุกุ สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน
ผู้จัด : โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 2 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :