การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยาและโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :