การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training:Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training:Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยาและโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :