หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูฯ
ชื่อ - สกุล : นายบุญนัก ยศหล้า
หลักสูตร : หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูฯ
ผู้จัด : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :