คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นายจักรกฤษณ์ พรมไชย
หลักสูตร : คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 31 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 31 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :