ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภายใต้โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย
หลักสูตร : ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภายใต้โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 30 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :