อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8))
ชื่อ - สกุล : นางอุตสาห์ โนราช
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8))
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 6 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :