การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วิลาวรรณ มงคล
หลักสูตร : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้จัด : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 20 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :