อบรมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37
ชื่อ - สกุล : นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล
หลักสูตร : อบรมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37
ผู้จัด : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :