การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง"
ชื่อ - สกุล : นางอุตสาห์ โนราช
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง"
ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :