การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python
ชื่อ - สกุล : นางอุตสาห์ โนราช
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :