อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ Performance Base Course
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ Performance Base Course
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :