อบรมกิจกรรมน่านร่วมสมัยภาพวาดจิตรกรรมเทคนิคการใช้สีโบราณ ภูมิปัญญาน่าน ประจำปี 2562
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : อบรมกิจกรรมน่านร่วมสมัยภาพวาดจิตรกรรมเทคนิคการใช้สีโบราณ ภูมิปัญญาน่าน ประจำปี 2562
ผู้จัด : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :