สุภาษิต สำนวนไทย
ชื่อ - สกุล : นายกันตพงษ์ หมั่นดี
หลักสูตร : สุภาษิต สำนวนไทย
ผู้จัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวังผา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 23 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :