การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯสาขาคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯสาขาคณิตศาสตร์
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :