กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next normal
ชื่อ - สกุล : นายนพพล สุขภิรมย์
หลักสูตร : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next normal
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทสไทย) จำกัด
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :