อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training : Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training : Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 25 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :