อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการด้วยแนวคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการด้วยแนวคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :