การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ - สกุล : นางอรวรรณ ศรีอักษร
หลักสูตร : การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 2 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :