การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นางวาสนา อ่อนแก้ว
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 11 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :