การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อ - สกุล : นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา
หลักสูตร : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จัด : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :