การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากร เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์ศิริ
หลักสูตร : การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากร เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :