อบหลักสูตรสำหรับข้าราชการเครือข่ายสุจริตไทย
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : อบหลักสูตรสำหรับข้าราชการเครือข่ายสุจริตไทย
ผู้จัด : เครือข่ายสุจริตไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :