หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยกร สุปง
หลักสูตร : หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 6 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 6 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :