หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยกร สุปง
หลักสูตร : หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 สิงหาคม 2554
เอกสาร/หลักฐาน :