เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยกร สุปง
หลักสูตร : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้จัด : บริษัทอักษรเจริญทัศน์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 26 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :