หลักสเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางมนชยา อธิกรม
หลักสูตร : หลักสเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :