การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (is)ขั้นพัฒนา”
ชื่อ - สกุล : นางมนชยา อธิกรม
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (is)ขั้นพัฒนา”
ผู้จัด : โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 26 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :