การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ
หลักสูตร : การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ผู้จัด : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 2 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :