หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางพัชรีพรรณ ตนภู
หลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :