การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.สัจจาพร สุใจยา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุนโดยมูลนิธิใจกระทิง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :