เป็นวิทยากรนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.สัจจาพร สุใจยา
หลักสูตร : เป็นวิทยากรนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :