การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และทักษะ PLC ร่วมกับ KM
ชื่อ - สกุล : น.ส.อิงคณา เสริมคุณ
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และทักษะ PLC ร่วมกับ KM
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :