การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
ชื่อ - สกุล : น.ส.อิงคณา เสริมคุณ
หลักสูตร : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :