โครงการค่าย เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน (โคกหนองนา ท่าวังผาโมเดล)
ชื่อ - สกุล : นางกาญจนา เสนนันตา
หลักสูตร : โครงการค่าย เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน (โคกหนองนา ท่าวังผาโมเดล)
ผู้จัด : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :