การอบรมตามโครงการ อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น
ชื่อ - สกุล : นางภิสชา ไชยบาล
หลักสูตร : การอบรมตามโครงการ อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น
ผู้จัด : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :