การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา MI ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ PLC ครอบคลุมวิธีการเรียนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning และ STE
ชื่อ - สกุล : น.ส.อิงคณา เสริมคุณ
หลักสูตร : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา MI ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ PLC ครอบคลุมวิธีการเรียนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning และ STE
ผู้จัด : สถาบันพัฒนา คุณภาพวิชาการ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :