ฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : ฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้จัด : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :