การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการจัดการเรียนรู้แนว PISA
ชื่อ - สกุล : น.ส.อิงคณา เสริมคุณ
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการจัดการเรียนรู้แนว PISA
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :