การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ชื่อ - สกุล : น.ส.อิงคณา เสริมคุณ
หลักสูตร : การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ผู้จัด : สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :