อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( C๔T - ๘_)
ชื่อ - สกุล : นางวณัทสนันท์ คงตาล
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( C๔T - ๘_)
ผู้จัด : สพฐ. ร่วมกับ สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :