อบรมเชิงปฏิบัติการMindsetทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ(System Thinking)
ชื่อ - สกุล : นางมนชยา อธิกรม
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการMindsetทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ(System Thinking)
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :