โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ชื่อ - สกุล : น.ส.อิงคณา เสริมคุณ
หลักสูตร : โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :