อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ชื่อ - สกุล : นางกาญจนา เสนนันตา
หลักสูตร : อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผู้จัด : โรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :