ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :