อบรมเชิงปฏิบัติการเคมีย่อส่วน : เคมีดาวอะคาเดมี
ชื่อ - สกุล : นายวิชิต สาธร
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการเคมีย่อส่วน : เคมีดาวอะคาเดมี
ผู้จัด : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :