การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง(กรณีศึกษา)
ชื่อ - สกุล : นายกันตพงษ์ หมั่นดี
หลักสูตร : การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง(กรณีศึกษา)
ผู้จัด : กรมสุขภาพจิต
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :