การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ชื่อ - สกุล : นางกาญจนา เสนนันตา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้จัด : โรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :