เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นางกาญจนา เสนนันตา
หลักสูตร : เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 2 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :